deconstainless.se

läs mer här

Varningsetiketter för säkrare transport

Vid transport av farligt gods finns det vissa regler som måste följas; godset måste vara tydligt märkt med korrekt varningsetikett och/eller skyltar samt att föraren av det farliga godset måste ha en special kunskapsutbildning. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som innehar farliga egenskaper. Orsaken till att det finns tydliga regler och restriktioner när det kommer till transport av dessa är för att de kan orsaka skador på hälsa, miljö eller egendom vid felaktig hantering.

Det finns nio olika klasser som farligt gods delas in i, men en produkt kan falla under flera av klasserna. De olika klasserna kallas explosiva ämnen och föremål, gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, oxiderande ämnen och organiska peroxider, giftiga och smittfarliga ämnen, radioaktiva ämnen, frätande ämnen samt övriga farliga ämnen.

Den främsta anledningen till att man måste märka farligt gods med skyltar och varningsetiketter  vid transport är för att ge information till räddningstjänsten vid en olycka. Men det är även för att upplysa medtrafikanter vad man har för last. Kollin ska vara märkta och etiketterade medans fordon, containrar och järnvägsvagnar ska märkas med skyltar och i vissa fall storetiketter. Vid transport är avsändare, transportör och mottagare samtliga ansvariga för att allt går rätt till. 

Varningsetiketter är avsedda för kollin klassade som farligt gods och de är formade som en diamant. Etiketterna informerar om fara såsom explosivt, brandfarligt, frätande, giftigt och/eller miljöfarligt innehåll.

Hos Dorema hittar man ett stort utbud av etiketter för farligt gods. De säljer två varianter av varningsetiketter, de som är 10 x 10 centimeter och säljs i rullar om 150 stycken, 500 stycken eller 1000 stycken. Mellan alla etiketter finns dessutom perforering för att lättare kunna riva av dem. Sedan har de även storetiketter på 25 x 25 centimeter som säljs styckvis. 

Se till att ha korrekta varningsetiketter vid transport av farligt gods, för allas säkerhet.